กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา (คนพิการ 2 อัตรา) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการทรัพยากรธรณี
2. เจ้าพนักงานธุรการ
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. เจ้าพนักงานพัสดุ
5. นายช่างเทคนิค
6. นายช่างเครื่องกล
7. พนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)
8. พนักงานห้องทดลอง (คนพิการ)
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
9 อัตรา
4 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.