สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบข้าราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5. นิติกรปฏิบัติการ
6. นักวิเทศน์สัมพันธ์ปฏิบัติการ
7. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ภาษาญี่ปุ่น)
8. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
10. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
8 อัตรา
9 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200-300 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/ ในวันที่ 22 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.