สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงาน ก.พ. กำหนดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 (รอบพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561
การดำเนินการสอบ ภาค ก. ประจำปี 2561 รอบพิเศษ รายละเอียดด้านล่าง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะสมัครสอบได้ มีดังนี้
● สมัครได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้วเท่านั้น (เฉพาะคนที่ไม่ผ่าน ก.พ.)
● มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในภาค ข.

กำหนดการรับสมัครสอบ
● สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
● สมัครสอบทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ทางเดียวเท่านั้น 
● จ่ายค่าสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 (ภายใน 22.00 น.) จึงจะมีสิทธิ์สอบ
● สามารถจ่ายค่าสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตของธนาคารกรุงไทย คลิกที่นี่ (ลิงค์ปลอดภัยครับ สังเกตจาก Potocal: https://) หรือจ่ายที่เค้าน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
● ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและให้พิมพ์ใบสมัครสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ที่รับสมัคร
สอบในวันที่ 18 มีนาคม 2561
หลักสูตรการสอบ (สอบทุวุฒิ) และเกณฑ์การสอบผ่าน
● วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 150 คะแนน ประกอบไปด้วย
     ▪ วิชาคณิตศาสตร์  100 คะแนน (สดมภ์ อนุกรม ตรรกะ วิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา การวิเคราะห์เหตุผลจากข้อความหรือรูปภาพ)
     ▪ วิชาภาษาไทย    50 คะแนน (การบกพร่องทางภาษา หลักภาษา การใช้ภาษา ฯลฯ)
● วิชาภาษาอังกฤษ 
▪ ฟัง พูด อ่าน เขียน   50 คะแนน (Conversation, Resume, Grammar, Reading, Writing, Speaking, etc.)

● ผู้ที่จะถือว่าสอบผ่านจะต้องเป็นผู้สอบได้ในวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือ 48 ข้อ (ถ้าข้อสอบ 80 ข้อปกติ) และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ 25 ข้อ (ภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ผ่านจะไม่จัดสอบแก้ตัวให้ และถือว่าเป็นผู้สอบตกทั้งหมด)

* ผู้ที่สอบ TOEFL  TOEIC  IELTS  CU TEP  TU GET และมีหลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุ สามารถส่งสำเนาให้  ก.พ. และไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ
** ผู้ที่สมัครสอบภาค ก. พิเศษสำหรับส่วนราชการแล้ว สามารถสมัครสอบรอบปกติได้

ขอให้ทุกท่านโชคดี สอบผ่านในปีนี้นะครับ
กดไลค์เพจ Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ
ศูนย์ข่าวงานราชการ เว็บไซต์เพื่อคนอยากรับราชการ

รายละเอียดอย่างเป็นทางการครับ
สมัครสอบ                                   งานราชการอื่น

No comments

Powered by Blogger.