กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นักวิชาการพัสดุ
3. นักวิเทศสัมพันธ์
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://mots.job.thai.com/ ในวันที่ 8 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม –  1 กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.