กรุงเทพมหนคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 7 อัตรา 29 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. รอง ผอ. สธก. สายพัฒนาธุรกิจ
2. พนักงานการเงินและบัญชี
3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. พนักงานการตลาด
5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐษน ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 50-100 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.pawnshop.bangkok.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.