สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ป.โท) ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
ภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ (14 รอบสอบ)
1,610 คน
ป.โท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/
ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ธ.ค. 60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.