กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 4 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560

ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2 อัตรา
2 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
วิธีการ สถานที่สมัคร และขั้นตอนการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.dss.go.th/ ในวันที่ 22 ธ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 20 ธ.ค. 60 ในวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.