สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
4 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• ป.โท
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.mua.go.th/ ในวันที่ 8 ก.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 16  ส.ค. – 5 ก.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.