ศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13 อัตรา
ผ่าน หรือ ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ก็ได้
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 455 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://online.tks.co.th/coj/
ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. – 14 ก.ย. 60
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.