สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ป.โท)
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4. อาลักษณ์ปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

6 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.soc.go.th/ ในวันที่ 10 ส.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. – 1 ส.ค. 60
ในวันและเวลาราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.