กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มิถุนายน 2560

 
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
(ด้านโรคจากการอาชีพสิ่งแวดล้อม)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
6. นิติกรปฏิบัติการ
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
8. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
9. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ
11. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
12. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
14. เจ้าพนักงานโภชนากรปฏิบัติงาน
17 อัตรา

3 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สนใจติดป้ายโฆษณาตำแหน่งนี้ 500 บาท/เดือน-แสดงตลอดไม่สุ่ม คลิก
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมควบคุมโรค ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ddc.job.thai.com/ ในวันที่ 5 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
No comments

Powered by Blogger.