กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติงาน จำนวน 584 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 มิถุายน 2560

 ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติฯ
6. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
351 อัตรา
175 อัตรา
27 อัตรา
23 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมสรรพากร ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://tax.job.thai.com/ ในวันที่ 27 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการระดับปฏิบัติงาน
No comments

Powered by Blogger.