กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มิถุนายน 2560

 



ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
3. นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ก่อสร้าง)
4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
6. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
7. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน
9. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมชลประทาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/ ในวันที่ 12 ก.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ




No comments

Powered by Blogger.