กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 370 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานการเกษตร
3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
5. นายช่างภาพ
6. นายช่างไฟฟ้า
7. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
8. นายช่างเครื่องกล
9. นายช่างชลประทาน
10. นายช่างโยธา
11. นายช่างสำรวจ
12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13. นักธรณีวิทยา
14. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
15. นิติกร
16. วิศวกรเครื่องกล
17. วิศวกรชลประทาน
18. วิศวกรโยธา

กรณีคนพิการ
19. พนักงานรับโทรศัพท์
11 อัตรา
9 อัตรา
11 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
7 อัตรา
3 อัตรา
24 อัตรา
139 อัตรา
25 อัตรา
63 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
38 อัตรา
6 อัตรา


21 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมชลประทาน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://rid.job.thai.com/ ในวันที่ 31 พ.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 16 22  พ.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.