กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มิถุนายน 2560

 
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการสอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://mots.job.thai.com/ ในวันที่ 30 มิ.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 มิ.ย. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


No comments

Powered by Blogger.