กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 151 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นิติกร
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักจัดการงานทั่วไป
4. บุคลากร
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ
9. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
10. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
11. พนักงานเดินหมาย
12. นายช่างศิลป์
สำหรับคนพิการ
1. นิติกร
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
35 อัตรา
35 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
30 อัตรา
8 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา

14 อัตรา
2 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• สำหรับผู้พิการ ต้องไม่ทุพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมบังคับคดี ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2881 4819

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://led.job.thai.com/  ในวันที่ 21 เม.ย. 60
ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 4 เม.ย. 60
ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไปและสำหรับคนพิการ

No comments

Powered by Blogger.