กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 มีนาคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงานประจำสำนักงาน พื้นที่
 - กรุงเทพมหานคร 1
 - กรุงเทพมหานคร 4
2. พนักงานการเงินและบัญชี พื้นที่
 - ยโสธร
 - กรุงเทพมหานคร 2
3. นักวิชาการสรรพสามิต พื้นที่
 - ชลบุรี 1

1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิ ปวช. - ป.ตรี
• มีบัตรคนพิการ
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของหน่วยงานที่เปิดสอบตำแหน่งข้างต้น ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 5600

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 0 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.excise.go.th/ และที่หน่วยงานที่สมัคร ในวันที่ 10 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 7  มี.ค. 60
ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศอย่างเป็นทางการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.