กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการอุตสาหกรรม
2. นักวิชาการอุตสาหกรรม
(ด้านคอมพิวเตอร์)
3. นักวิชาการอุตสาหกรรม
(ด้านนโยบายและแผน)
4. นักวิชาการพัสดุ
5. นิติกร
14 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ผ่าน ก.พ.
ส่วนกลางและภูมิภาค
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2202 4414

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dip.job.thai.com  ในวันที่ 1 มี.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 7 - 21 ก.พ. 60
ตลอด  24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.