สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
15 อัตรา
• ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ก.พ. ก็ได้
วุฒิ ปวช. ปวส.
เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำของศาลยุติธรรม
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2541 2339

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 430 บาท สำหรับผู้ผ่าน ภาค ก. หรือ 530 บาท สำหรับผู้ที่ไม่ผ่าน ก.พ.

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://op.job.thai.com/
ตั้งแต่ 6 - 28 ก.พ.  60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.