ศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2560 (สนามจิ๋ว) สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ไม่ระบุ
• เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตฯ
• โปรดอ่านรายละเอียด
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามวันและเวลาที่กำหนด  

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 1,030 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://ojc.job.thai.com/  ประมาณปลายเดือน มี.ค.60
ตั้งแต่วันที่ 16 – 31  ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อเป็นข้าราชการตุลาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2560

No comments

Powered by Blogger.