กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นักวิชาการพัสดุ
3. วิศวกร
4. เจ้าพนักงานธุรการ
5. เจ้าพันกงานการเงินและบัญชี
6. นายช่างเทคนิค
7. นายช่างเครื่องกล
สำหรับคนตาบอด
1. เจ้าพันกงานการเงินและบัญชี
2. เจ้าพนักงานพัสดุ
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
6 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2299 3919

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com/ ในวันที่ 27 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.  15 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงนราชการทั่วไป


No comments

Powered by Blogger.