มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 78 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ปวส.
1. นายช่างเทคนิค (โทรศัพท์)
2. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
ป.ตรี
3. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้าหรืออิเล็กฯ)
4. นายช่างเทคนิค (โยธา)
5. นายช่างเทคนิค (ด้านสารสนเทศ)
6. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล
7. นักบริหารงานทั่วไป
8. นักบัญชี
9. ครูปฏิบัติการ (ห้องฟิสิกส์)
10. นักบริการการศึกษา
11. วิศวกร (โยธา)
12. วิศวกร (ไฟฟ้า)
13. นักคอมพิวเตอร์
14. นักวิชาการเกษตร
15. นักประชาสัมพันธ์
16. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17. นักบริหารการเงิน
18. นักบรรณสารสนเทศ
19. ผู้ตรวจสอบภายใน
20. นักพัสดุ
21. นักวิเทศสัมพันธ์
22. ครูปฏิบัติการ (ห้องเคมี)
ป.ตรี – ป.โท
23. ผู้ช่วยนักวิจัย (ไฟฟ้า)
24. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)
ป.โท
25. นักบริหารการเงิน
26. นักพัฒนาการศึกษา
27. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
28. นักบรรณสารสนเทศ
29. นักพัสดุ
30. นักบริหารงานทั่วไป
31. นักวิเทศสัมพันธ์
32. ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านนโยบายวิทยาศาตร์)
33. นักบริการการศึกษา
ป.เอก
34. นักพัฒนาการศึกา

1 อัตรา
1อัตรา

3 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
13 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา

2 อัตรา
6 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
• งานมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2470 8075

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 110-130 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://kmutt.job.thai.com/  ในวันที่ 24 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. 59 – 31 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

No comments

Powered by Blogger.