สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ตำแหน่งอาจารย์
- วุฒิปริญญาโท
- วุฒิปริญญาเอก
 166 อัตรา• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิทางด้านกีฬา
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่หน่วยรับสมัครตามปรากฎในประกาศด้านล่าง ตามวันและเวลาที่กำหนด  

หรือ ส่งใบสมัครโดยกรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และธนาณัติค่าธรรมเนียมสมัครสอบมายัง สถาบันการพลศึกษา สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 333 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 3805 4248

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.ipe.ac.th/ ในวันที่ 6 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 13 – 17   ธ.ค. 59
ไม่เว้นวันหยุดราชการ


สมัครทางไปรณีย์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ธ.ค. 59
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559

No comments

Powered by Blogger.