กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ป.โท)
2. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.โท)
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นักภาษาโบราณปฏิบัติการ
7. นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
8. เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
10 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
11. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศิลปากร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0 2623 6452

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/  ในวันที่ 25 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 19  ธ.ค. 59 – 12 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

No comments

Powered by Blogger.