กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่1/2560 จำนวน 36 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 - 10 มกราคม 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักโบราณคดี
3. ผู้ช่วยนักโบราณคดี
4. ภัณฑารักษ์
5. นักอักษรศาสตร์(วรรณคดีไทย)
6. นักจดหมายเหตุ
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. นักวิชาการช่างศิลป์(ประณีตศิลป์)
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
10. นาฏศิลปิน(โขน-ยักษ์)
11. ดุริยางคศิลป์(ฆ้องวงใหญ่)
12. ดุริยางคศิลป์(วิโอล่า)
13. คีตศิลปิน(สากล-หญิง)
14. ช่างอาภรณ์
15. นายช่างไฟฟ้า
16. นายช่างศิลปกรรม(ประดับกระจก)
17. นายช่างศิลปกรรม(ช่างไม้แกะสลัก)
18. นายช่างศิลปกรรม(ช่างแม่พิมพ์)
19. นายช่างศิลปกรรม(ด้านอนุรักษ์)
20. นายช่างโยธา
21. พนักงานการเงินและบัญชี
22. พนักงานพัสดุ
23. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
24. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
1 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
3 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• บรรจุส่วนกลาง และภูมิภาค
• วุฒิ ม.3 – ป.ตรี


ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมศิลปากร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
0 2623 6452

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/  ในวันที่ 23 ม.ค. 60
ตั้งแต่วันที่ 19  ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่1/2560

No comments

Powered by Blogger.