สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2. เภสัชกรปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
5. เจ้าพันกงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
 24 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
ทุกตำแหน่ง
• จบ ป.กศ.สูง – ป.ตรี
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 4461 1562 ต่อ 107

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://203.157.162.13/  ในวันที่ 21 ธ.ค. 59
ตั้งแต่วันที่ 14 – 20  ธ.ค. 59
ในวันและเวลราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

No comments

Powered by Blogger.