Header Ads

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ป.โท)
2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ป.ตรี)
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
7 อัตรา
1 อัตรา
4 อัตรา
1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2216 2848

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.otp.go.th/ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 8 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.