Header Ads

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักพัฒนาระบบราชการ
  - ด้านพัฒนาระบบราชการ
  - ด้านประชาสัมพันธ์
  - ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ด้านแผนงานโครงการ
  - นิติกรปฏิบัติการ
2. นักพัฒนาระบบราชการ
(สอบคัดเลือกไม่ต้องผ่าน ก.พ.)
**ป.เอก**

14 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา

2 อัตรา

ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
• ปริญญาโท
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2356 9999 ต่อ 8852 8851

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.opdc.go.th/ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.ร.

No comments

Powered by Blogger.