Header Ads

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. นักวิชาการสรรพสามิต
- พื้นที่สงขลา
- พื้นที่ปัตตานี
- พื้นที่ยะลา
2. นักตรวจสอบภาษี
- พื้นที่ระยอง 1
- พื้นที่สมุทรปราการ 1
- พื้นที่สรรพสามิตภาค 7
3. พนักงานประจำสำนักงาน
- พื้นที่เลย
4.พนักงานสื่อสาร
- พื้นที่เชียงราย

2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ หน่วยงานที่มีอัตราว่างตามตำแหน่งที่ระบุ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2241 5600

• ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ หน่วยงานที่สมัคร ในวันที่ 23 ธ.ค. 59
ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธ.ค. 59 ในวันและเวลาราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

No comments

Powered by Blogger.