Header Ads

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559

Post a Comment
Powered by Blogger.