Header Ads

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท จำนวนรวม 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
รับรอง
คุณวุฒิ
หมายเหตุ
ปริญญาโท ระดับปฏิบัติการ
1. นิติกร
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(วิศวกรรม)
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ฟิสิกส์)
4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ไฟฟ้า)
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(เคมีเทคนิค)
6. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ปิโตรเคมี)
7. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ปิโตเลี่ยม)
8. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี ระดับปฏิบัติการ
1. นิติกร
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(วิศวกรรม)
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ฟิสิกซ์)
4. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ไฟฟ้า)
5. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(เคมีเทคนิค)
6. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(ปิโตรเคมี)
7. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
(เภสัชภัณฑ์)
8. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

3 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

3 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา

2 อัตรา


2 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

6 อัตรา

1 อัตรา

3 อัตรา

4 อัตรา

1 อัตรา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4694

• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.