สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 33 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ
งาน

6 อัตรา
13 อัตรา
1 อัตรา
7 อัตรา
5 อัตรา

1 อัตรา
* ต้องผ่าน ก.พ.


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.mnre.go.th/ ในวันที่ 5 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 324 สิงหาคมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-

No comments

Powered by Blogger.