กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 180 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
3. เภสัชกรปฏิบัติการ
4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
6. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงาน
9. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
ปฏิบัติงาน
13 อัตรา
4 อัตรา
3 อัตรา
149 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* สายแพทย์
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบออนไลน์ของกรมราชทัณฑ์

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
-

No comments

Powered by Blogger.