ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
1. พนักงานเดินหมาย
2. พนักงานธุรการ
1 อัตรา
1 อัตรา
• ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• เงินเดือน 11,280
• ค่าครองชีพ 2,000
• พิเศษ 4,000
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html
สถานที่สมัคร วิธีการรับสมัคร
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานศาลปกครอง ตามวันและเวลาที่กำหนด

•  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://admincourt.job.thai.com/ ในวันที่ 9 ก.พ. 61
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 3กุมภาพันธ์ 61 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดที่เป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.