กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2557 จำนวน 2 ตำแหน่ง 112 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2557

1. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
ที่รับสมัคร
หมายเหตุ
1.พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน
2.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
2 อัตรา

110 อัตรา
- ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
- สอบภาค ก. วันเดียวกันกับครั้งที่ 2/2557

2. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วัน เวลาที่รับสมัครสอบ
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถเข้าไปสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ หัวข้อ “ประกาศสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗”

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ 9 มกราคม 2558 และประกาศวัน เวลา สถานที่สอบภาค ข. ในวันที่ 28 มกราคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 18 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน/การคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียด
เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2557
-

No comments

Powered by Blogger.