สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๗

๑. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
-
๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่เว็บไซต์ http://job.pdmo.mof.go.th/
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
รายละเอียดประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.