คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

01 มีนาคม 2557

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๔๐ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๓. นิติกรปฏิบัติการ
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๕. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๖. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๗. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
๘. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๙. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๐. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๔ อัตรา
๑๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๘ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๗ อัตรา
๓ อัตรา
๑ อัตรา
-

๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบรับสมัครของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://job.obec.go.th/ หรือ http://obec.thaijobjob.com
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
รายละเอียดประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-


แสดงความคิดเห็น

แบ่งปันหน้านี้