คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

08 มกราคม 2557

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗


๑. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๓ อัตรา
๒ อัตรา
-

๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.prd.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” หรือเว็บไซต์ http://job.prd.go.th/
ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-
แสดงความคิดเห็น

แบ่งปันหน้านี้