กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑. ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
๓ อัตรา
๒ อัตรา
-
๒. การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.prd.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ” หรือเว็บไซต์ http://job.prd.go.th/
ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๓. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน ๕ อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:57 Rating: 5
แสดงความคิดเห็น
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด