ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

January 21, 2013

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2556 จำนวน 1,746 อัตรา ตั้งแต่ 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2556 จำนวน 1,746 อัตรา ตั้งแต่ 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556

1. หน่วยที่รับสมัคร การจัดสรรอัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 7  จำนวน  264  อัตรา
  • กองบัญชาการตำรวจนครบาล  จำนวน  982  อัตรา
  • กองบัญชากรตำรวจตระเวนชายแดน  จำนวน  500  อัตรา
2. วัน เวลา การรับสมัคร และวันสอบข้อเขียน
  • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/
  • รับสมัครตั้งแต่  22  มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สถานที่ และผังที่นั่งสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2556
  • สอบข้อเขียน 24 กุมภาพันธ์ 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง 1 มีนาคม 2556
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก และได้รับคัดเลือกสำรอง 22 เมษายน 2556 ทางเว็บไซต์
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน


No comments:


แบ่งปันหน้านี้