ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

January 3, 2013

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ระหว่าง 2-31 มกราคม 2556


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ระหว่าง 2-31 มกราคม 2556

ประกาศ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.
______________________________________

          ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้าง ททท. ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
๑. บุคลากร ๔ งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีการบริหาร การสื่อสารประยุกต์
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒. พนักงานวางแผน ๔ งานวิจัย กองวิจัยการตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓. พนักงานวางแผน ๔ งานแผนนโยบาย กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๔. พนักงานวางแผน ๔ งานกลยุทธ์ตลาดในประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การตลาด การท่องเที่ยว
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
     ๓. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวางแผนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕. พนักงานวางแผน ๔ งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน ๒ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๖. เลขานุการ ๔ ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
     ๓. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
     ๔. มีความรู้ความสามารถในการค้นหาข้อมูล และเรียบเรียงเป็นเอกสารบรรยาย โต้ตอบจดหมายธุรกิจ/ราชการ
๗. พนักงานวางแผน ๔ งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point) และโปรแกรม SPSS ได้เป็นอย่างดี
     ๓. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และวางแผน
     ๔. มีทักษะในการสื่อสารและคิดแก้ปัญหา
๘. พนักงานวางแผน ๔ งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
     ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
     ๓. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และวางแผน
     ๔. มีทักษะในการสื่อสาร
๙. พนักงานวางแผน ๔ งานติดตามและประเมินผลการบริหารองค์กร กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๐. พนักงานวางแผน ๔ งานติดตามและประเมินผลตลาดต่างประเทศ กองติดตามและประเมินผล ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๑. พนักงานการตลาด ๔ งานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point) รวมทั้งการใช้ Internet ในระดับดี
    ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับดี
    ๔. มีความสามารถในการวิเคราะห์สรุปข้อมูล
๑๒. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
    1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
    2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point , Visio)
๑๓. ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point , Visio)
๑๔. นิติกร ๓ งานนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๕. นิติกร ๓ งานควบคุมด้านวินัย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
    2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๖. บุคลากร ๓ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ บริหารงานบุคคล
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๗. นักบัญชี ๓ งานบัญชีส่วนกลาง กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี สารสนเทศทางบัญชี
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๘. นักบัญชี ๓ งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี สารสนเทศทางบัญชี
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๑๙. พนักงานงบประมาณ ๓ งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๐. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การเงิน
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๑. พนักงานการเงิน ๓ งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การเงิน
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๒. พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การเงิน
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๓. พนักงานการเงิน ๓ งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ บัญชี การเงิน
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๔. พนักงานวางแผน ๓ งานแผนบริหารองค์กร กองแผนนโยบาย ฝ่ายวางแผน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ/การตลาด/การเงิน/การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) การวางแผน บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๕. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ ๓ กลุ่มสารสนเทศการตลาด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตทางคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการทางคอมพิวเตอร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
    ๓. มีความรู้ความสามารถด้าน Graphic Design
๒๖. พนักงานวางแผน ๓ งานบริหารภาวะวิกฤต กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
    ๓. มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์และวางแผน มีทักษะการสื่อสารและแก้ไขปัญหา
๒๗. พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๓ งานพัฒนาหลักสูตร กองเผยแพร่ความรู้ด้าน การท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๒๘. พนักงานการตลาด ๓ งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel (เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติและคำนวณ) , Power Point)
    ๓. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน รวมถึงการเขียนโครงการได้ดี
๒๙. พนักงานการตลาด ๓ ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน ๑๒ อัตรา ดังนี้
๑) ททท. สำนักงานเชียงราย ภูมิภาคภาคเหนือ
๒) ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคภาคกลาง
๓) ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ภูมิภาคภาคกลาง
๔) ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม ภูมิภาคภาคกลาง
๕) ททท. สำนักงานนครราชสีมา ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๖) ททท. สำนักงานอุบลราชธานี ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗) ททท. สำนักงานอุดรธานี ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๘) ททท. สำนักงานหาดใหญ่ ภูมิภาคภาคใต้
๙) ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ภูมิภาคภาคใต้
๑๐) ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
๑๑) ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
๑๒) ททท. สำนักงานตราด ภูมิภาคภาคตะวันออก
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point) และ IT อยู่ในเกณฑ์ดี
    ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
    ๔.มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางการตลาดเบื้องต้น
    ๕. สามารถเขียนแผนงาน/โครงการได้
    ๖. สามารถเขียนข่าวและประชาสัมพันธ์ กิจกรรม งานประเพณี
๓๐. พนักงานการตลาด ๓ งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point) และ IT อยู่ในเกณฑ์ดี
    ๓. มีความสามารถด้านภาษาที่สามในพื้นที่อาเซียน เอเชียใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นองค์ประกอบด้วย
๓๑. พนักงานส่งเสริมการตลาด ๓ งานสื่อโทรทัศน์ กองเผยแพร่โฆษณาในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตราผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนิเทศ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๒. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานข่าวต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตราผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๓. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานข่าวในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตราผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๔. พนักงานประชาสัมพันธ์ ๓ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ในประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๕. พนักงานส่งเสริมการตลาด ๓ งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีทักษะ ประสบการณ์ด้านผลิตสื่อภาพยนตร์ และวีดิทัศน์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
    ๓. มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพวีดิทัศน์ สามารถตัดต่อภาพวีดิทัศน์ สามารถลำดับภาพประเภทสารคดีโฆษณา สามารถตัดต่อเสียง ทำสปอตโฆษณา มีประสบการณ์ด้านวีดิทัศน์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
    ๔. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องวีดิทัศน์ อุปกรณ์ถ่ายภาพ อุปกรณ์จัดแสง อุปกรณ์ตัดต่อ และมีความรู้ทางด้านการตลาดโฆษณา
๓๖. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๗. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๘. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการจัดการ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)
๓๙ . ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานประชาสัมพันธ์ งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    ๑. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์
    ๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel , Power Point)

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ http://thai.tourismthailand.org หรือ งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๗๐๗ , ๒๗๒๔
          อนึ่ง สำหรับตำแหน่งพนักงานการตลาด ๓ ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ททท. จะไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของผู้ปฏิบัติงานประจำในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
          ทั้งนี้ ททท. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามประกาศ รับสมัครเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ ททท. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นายสุรพล เศวตเศรนี
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

___________________________________

ระเบียบการรับสมัคร
๑. คุณสมบัติทั่วไป
     (๑) มีสัญชาติไทย
     (๒) มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
     (๓) สามารถทำงานให้แก่ ททท. ได้เต็มเวลา
     (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
     (๕) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลา การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี
     (๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
     (๗) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๘) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง นับแต่วันเข้าปฏิบัติงานใน ททท.
     (๙) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
     (๑๐) ไม่เป็นโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          (ก) โรคเรื้อน
          (ข) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
          (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
          (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
          (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
          (ฉ) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
     (๑๑) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
     (๑๒) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียเกี่ยวกับการพนันหรือมีพฤติกรรมมั่วสุมเล่นการพนัน
๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
๓. การรับสมัคร
     (๑) สมัครทาง Online Website http://reg.registrar.ku.ac.th/tat แล้วพิมพ์เอกสาร การสมัครมายื่นรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
     (๒) เปิดรับสมัครทาง Online ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
๔. การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ชำระเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น)
     (๑) หลังจากกรอกใบสมัครสอบทาง Online ให้ผู้สมัครพิมพ์เอกสารการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
     (๒) อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๒๕๐ บาท ภายหลังจากชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในภายหลังหรือจะขอคืนค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบมิได้
     (๓) ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทาง http://reg.registrar.ku.ac.th/tat หรือ http://thai.tourismthailand.org
๖. สอบข้อเขียน สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียน
     ก. ผู้สมัครแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
     ข. ผู้สมัครควรไปถึงห้องสอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนด ๑๕ นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
     ค. ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบรายชื่อ และเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่สอบที่กำหนด
     ง. ผู้สมัครต้องนำ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
     จ. ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังจะถือว่าผู้สมัครมีเจตนาทุจริต และจะไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด
     ฉ. เฉพาะตำแหน่งนักบัญชี ๓ ผู้ตรวจสอบภายใน ๓ พนักงานการเงิน ๓ และลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน ให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้โดยให้ใช้ได้เฉพาะในการสอบวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งเท่านั้น
๗. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ภาค ดังนี้
     (๑) ภาคข้อเขียน สอบคัดเลือก ๒ วิชา โดยเกณฑ์คะแนนให้เป็นไปตามที่ ททท. กำหนด
          ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
          ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
     (๒) ภาคสัมภาษณ์
          ก. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ ต้องมารายงานตัวที่งานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๗ ภายในวันและเวลาที่ ททท. กำหนด เพื่อรับการประเมินคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ใช้เวลาประเมินประมาณ ๑ ชั่วโมง พร้อมทั้งยื่นสำเนาหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม และแสดงหลักฐานเอกสาร ฉบับจริงประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ดังนี้
     ๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากการกรอกสมัครผ่านระบบ Online พร้อมติดรูปถ่าย ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
     ๒. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ
     ๓. สำเนาปริญญาบัตร และ/หรือ หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
     ๔. สำเนาผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันมายื่นประกอบเพื่อรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ดังนี้
          ๔.๑ TOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๕๑๐ คะแนน หรือ
          ๔.๒ TOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ต้องไม่ต่ำกว่า ๖๔ คะแนน หรือ
          ๔.๓ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕ หรือ ๔.๔ TOEIC ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ๕๐๐ คะแนน (ทั้งนี้ ในวันรายงานตัวเข้ารับการสอบภาคสัมภาษณ์ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สถาบันฯ แจ้งผลคะแนน)
     ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๖. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๗. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๘ หรือ สด.๔๓) หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน ๑ ฉบับ
     ๘. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน ๑ ฉบับ
     ข. ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ที่มารายงานตัว และยื่นหลักฐานเอกสารตามที่กำหนดแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามวันประกาศรับสมัครและระเบียบการรับสมัครแล้ว จึงจะสามารถเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ททท. กำหนดได้
          ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ ททท. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
๘. การกำหนดอัตราเงินเดือน
     (๑) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๔ ขั้น ๑๒,๖๙๐ บาท
     (๒) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
          ก. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๑,๓๕๐ บาท
          ข. หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนระดับ ๓ ขั้น ๑๐,๑๕๐ บาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธันวาคม ๒๕๕๕

______________________________
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร
หน้าที่
- รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวางแผนอาชีพ แผนพัฒนาสายอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ การพัฒนาองค์กร
- ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม
- วางแผนงาน โครงการฝึกอบรม พัฒนาและกำหนดหลักสูตรประจำปี
- กำหนดแบบ และวิธีการประเมินศักยภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
- ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต่าง ๆ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เข้า รับอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาบุคลากร
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
- ดำเนินการพิจารณาการส่งพนักงานเข้ารับทุน หรือศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือปฏิบัติ การวิจัย และการลาศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- บันทึกข้อมูลและประวัติการฝึกอบรม สรุปรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส /ประจำปี ส่งให้กองติดตามและประเมินผล กองงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. งานวิจัย
หน้าที่

- ดำเนินการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลด้านการตลาด และติดตามศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่จะมีผลต่อการท่องเที่ยวในอนาคต และนำเสนอแนวทางดำเนินงานเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินงานด้านการตลาด ให้เหมาะสม
- ประสานงานการวิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสถาบัน องค์กรที่ดำเนินงานด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย ด้านการท่องเที่ยว และแสวงหาทิศทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานแผนนโยบาย
หน้าที่

- จัดทำข้อมูลในการวางแผนระดับนโยบาย
- กำหนดนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
- จัดทำแผนวิสาหกิจขององค์กร
- ประสานงานการดำเนินการด้านนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. งานกลยุทธ์ตลาดในประเทศ
หน้าที่

- กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวในประเทศโดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวในประเทศในภาพรวม และในระดับภูมิภาค
- ประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดของ ททท. สำนักงานในประเทศ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ
หน้าที่

- กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศโดยประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวางกลยุทธ์การตลาดต่างประเทศในภาพรวมและในระดับภูมิภาค
- ประสานงานการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดของ ททท. สำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง
หน้าที่

ภารกิจเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ต่างๆ ขององค์กร ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารภาวะวิกฤต เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กรนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
๗. งานควบคุมภายใน
หน้าที่

- จัดทำแผนและคู่มือรายงานผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรประจำปีให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและแผนการตลาดท่องเที่ยว
- ทบทวนและปรับปรุงแผนและคู่มือรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร
- ติดตามและสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กรเป็นรายไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะกรรมการ ททท.
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่ สตง. กำหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ททท.
- จัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารและควบคุมได้ในระดับหน่วยงานย่อยเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้แก่พนักงานในองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. งานบริหารความเสี่ยงองค์กร
หน้าที่

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจและแผนการตลาดท่องเที่ยว
- ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำปี
- ติดตามประเมินผลและสอบทานการบริหารความเสี่ยงองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ ททท.
- สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะทางด้านการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงในโครงการด้านส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว และโครงการด้านสนับสนุนการตลาดที่สำคัญ
- ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงโครงการที่สำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. งานติดตามและประเมินผลการบริหารองค์กร
หน้าที่

- กำหนดและจัดทำแผนการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการตลาดท่องเที่ยว
- ประสานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารองค์กร นโยบาย การท่องเที่ยว รวมถึงแผนวิสาหกิจ
- จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายแผนงานและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น
- รวบรวมและประสานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. งานติดตามและประเมินผลตลาดต่างประเทศ
หน้าที่

- ประสานงานและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการตลาดต่างประเทศตามแผนงาน นโยบายการท่องเที่ยวและแผนวิสาหกิจ ---- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดรวมทั้งโครงการและกิจกรรมสำหรับแผนการตลาดต่างประเทศ
- จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล เสนอแนะการดำเนินงานตามแผนและกลยุทธ์
- รวบรวมและประสานการติดตามและประเมินประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดต่างประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน้าที่

- กำหนดแผนและทิศทางการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่
- เข้าร่วมประชุมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับนโยบายตามข้อผูกพันหรือนโยบายรัฐบาลและกรอบความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามข้อผูกพัน
- จัดทำรายงานสรุปผล และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกลุ่มอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง
หน้าที่

- รับผิดชอบจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับ ๓ - ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในส่วนกลาง รวมทั้งจัดทำแนวการตรวจสอบ
- ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี การบริหารพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการสอบทาน และการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- จัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และประสานงานด้านการตรวจสอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๓. กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา
หน้าที่

- รับผิดชอบจัดทำแผนการตรวจสอบภายในสำหรับ ๓ - ๕ ปี และแผนการตรวจสอบประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแนวการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานสาขาเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชีการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการสอบทาน และการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- เสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและประสานงานด้านการตรวจสอบกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
งานนิติกรรมสัญญา
หน้าที่

- จัดทำ ตรวจสอบ นิติกรรมและสัญญาต่างๆ ขององค์กร ให้ความเห็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำร่างสัญญาส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญา เพื่อนำไปใช้เป็นแบบสัญญาขององค์กร
- ดำเนินการคืนหลักประกันซอง หลักประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เมื่อพ้นภาระผูกพันตามสัญญา
- ดำเนินการพิจารณาค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เป็นผู้แทนด้านกฎหมายในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นผู้แทนด้านกฎหมายในคณะทำงาน อนุกรรมการ กรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. งานควบคุมด้านวินัย
หน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางวินัยและทางละเมิดของพนักงานและลูกจ้าง ททท.
- แจ้งหรือรายงานผลกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายทราบเมื่อมีการตรวจพบ
- พิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีมีการใช้ตราเครื่องหมาย ททท. หรือชื่อเต็ม ชื่อย่อของ ททท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้รับอนุญาต และพิจารณาบันทึกข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ตราเครื่องหมาย ททท. หรือชื่อของ ททท.
- ดำเนินการตรวจสอบโดยรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับกรณีการใช้ ตราเครื่องหมาย ททท. หรือชื่อเต็ม ชื่อย่อของ ททท. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่ได้ รับอนุญาตเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาแนวทางในการแก้ไขหรือป้องกันการนำ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- เป็นผู้แทนด้านกฎหมายในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นผู้แทน ด้านกฎหมายในคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๖. งานบริหารการฝึกอบรม
หน้าที่

- กำหนดแผนการดำเนินงานฝึกอบรมและจัดทำคำของบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
- ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ได้รับ
- ทดสอบและประเมินการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ และความสามารถจากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
- รวบรวม จัดทำทะเบียน สรุปรายละเอียด และบันทึกประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรตามแผนงานและโครงการฝึกอบรมเพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ส่งให้กองติดตามและประเมินผลกองงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการรับนักศึกษาฝึกงานตามแผนที่กำหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๗. งานบัญชีส่วนกลาง
หน้าที่

- จัดทำงบทดลอง งบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี พร้อม รายละเอียดประกอบงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน จัดทำทะเบียนรับ – จ่ายเงินขององค์กร
- รายงานการรับ – จ่ายเงินประจำเดือนและจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีขององค์กร
- จัดทำระบบเจ้าหนี้ ทะเบียนเจ้าหนี้รายตัว ประกอบด้วยบุคคล /นิติบุคคล /หน่วยงาน /องค์กร แยกตามรายหนี้เป็นรายงานประจำเดือน /ไตรมาส /ปี ประกอบงบการเงิน
- จัดทำรายงานงบกระแสเงินสด รายงานวิเคราะห์การเงินและการดำเนินงานประจำเดือน
- จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ฯ ททท. ส่วนกลางและสำนักงานสาขา รวมทั้งที่นำไปลงทุน ร่วมทุน และให้เช่า หรือทำประโยชน์
- จัดทำรายงานเงินรับฝาก เงินมัดจำรับ เงินมัดจำจ่าย รายงานวัสดุคงเหลือ รายงานค่าโฆษณา ค้างชำระ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้ค่าล่วงเวลา (รายบุคคล) พนักงานตามปีภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน รายงานเงินประจำงวดและฎีกาเงินงบประมาณ
- จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีให้แก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินในการสอบทาน ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินรายไตรมาส /ปี
- จัดทำทะเบียนคุมเอกสารการเงินของ ททท. ได้แก่ (เช็ค ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย และจัดทำรายงานการใช้ และยอดคงเหลือประจำปี
- จัดทำบัญชีเงินพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำบัญชีเงินสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง ททท. พร้อมทั้งจัดทำ รายละเอียดการหัก เงินเดือน คืนเงินกู้ คืนเงินยืมทดรอง รายงานภาษีหัก ณ ที่ จ่ายประจำเดือน รายงานลูกหนี้เงินกู้ รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรอง งบการเงินประจำเดือน และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
- จัดเก็บเอกสารการเงิน ทำทะเบียนเก็บเอกสาร และทำลายเอกสารประจำปีตามระเบียบงานสารบรรณ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๘. งานบัญชีสาขาต่างประเทศ
หน้าที่

- ตรวจสอบการบันทึกการตัดจ่ายเงินและตรวจสอบการบันทึกบัญชีจากรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนของสำนักงานสาขาต่างประเทศ จัดทำการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลเข้าระบบที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบใบสำคัญและรายงานทางการเงินสำนักงานสาขาต่างประเทศให้ครบถ้วนตามที่บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน ไตรมาส /ปี ของสำนักงานสาขาต่างประเทศ ตรวจสอบและจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืมคงเหลือของสำนักงานสาขาต่างประเทศ และจัดทำรายงานการหักเงินเดือนคืนเงินยืมทดรองประจำเดือน
- จัดเก็บเอกสารการเงินทำทะเบียนเก็บเอกสาร และทำลายเอกสารประจำปีตามระเบียบ งานสารบรรณ
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำนักงานสาขาต่างประเทศและอบรมผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาขาต่างประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบัญชี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๙. งานควบคุมงบประมาณ
หน้าที่

- ควบคุมงบประมาณรายจ่ายงบเงินอุดหนุน
- จัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย เพื่อบันทึกการใช้จ่ายเงิน และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
- วางแผนการใช้เงินงบประมาณ และพิจารณาวางหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเพื่อใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดส่งเงินงบประมาณประจำปี ให้สำนักงานสาขาในและต่างประเทศตามแผนที่กำหนด
- จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประจำเดือน และสรุปเงินงบประมาณคงเหลือในแต่ละปี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๐. งานตรวจจ่ายภายใน
หน้าที่

- ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายตามสิทธิของพนักงานและลูกจ้าง ททท. ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ยกเว้นรายการที่ยืมเงินทดรอง
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน ยกเว้นรายการที่ยืมเงินทดรอง
- ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๑. งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
หน้าที่

- ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ยกเว้นรายการที่มิได้ยืมเงินทดรอง ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน ยกเว้นรายการที่มิได้ยืมเงินทดรอง
- ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๒. งานการเงินภายใน
หน้าที่

- รับเงินทุกประเภท และนำฝากธนาคาร
- จ่ายเงินให้พนักงานและลูกจ้าง ททท.
- ซื้อดร๊าฟท์และโอนเงิน เพื่อสั่งจ่ายบุคคลหรือหน่วยงานภายใน ททท.
- เบิกจ่ายเงินเดือน เงินช่วยเหลือบุตร เงินเพิ่มพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ เงินโบนัส เงินบำเหน็จของพนักงานและลูกจ้าง ททท. ฯลฯ หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากรเป็นรายเดือนและยื่นแบบแสดงรายการ และออกหนังสือรับรองเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายปี
- จัดทำตารางค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาพร้อมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานและลูกจ้าง ททท.
- ลงบันทึกการรับ – จ่ายเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินสวัสดิการพนักงาน และลูกจ้าง ททท. พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมเช็ค
- ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. เกี่ยวกับด้านการเงิน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๓. งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้
หน้าที่

- จำหน่ายภาพสไลด์ โปสเตอร์ วีดิโอ หนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และสินค้าอื่นๆ ขององค์กร รวมทั้งสินค้ารับฝากขาย
- จำหน่ายบัตรการบริการ และกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดให้มีขึ้น และ /หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น การจัดนำเที่ยว การจัดงานแสดง การจัดงานเทศกาล ฯลฯ
- จัดเก็บเงินลูกหนี้หนังสือที่องค์กรเป็นผู้จัดทำ ค่าธรรมเนียม และผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งควบคุมการรับเงินธนาณัติและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
- จัดเก็บเงินในการจำหน่ายหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่องค์กรเป็นผู้จัดทำนอกสถานที่
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจนับสินค้า
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๔. งานแผนบริหารองค์กร
หน้าที่

- จัดทำข้อมูลในการวางแผนการบริหารองค์กร ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนภาพรวมของประเทศ
- จัดทำแผนจัดเตรียมสินค้าการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการของตลาด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๕. กลุ่มสารสนเทศการตลาด
หน้าที่

- วางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดขององค์กร
- ดำเนินการออกแบบ จัดทำ พัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ด้านการตลาดขององค์กร
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
- ส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านการค้าในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๖. งานบริหารภาวะวิกฤต
หน้าที่

- ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ที่อาจพัฒนาเป็นเหตุการณ์วิกฤต และจัดทำรายงาน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบที่กำหนด
- จัดทำฐานข้อมูลเหตุการณ์วิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวมเพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงและกำหนดมาตรการบริหารจัดการ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการบริหารเหตุการณ์วิกฤต
- จัดทำและทบทวนแผนบริหารภาวะวิกฤตเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร
- จัดทำและทบทวนคู่มือการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตฉบับผู้บริหาร จัดทำและทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP)
- บริหารจัดการและเข้าปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตให้แก่พนักงานในองค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๗. งานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่

- วางแผน จัดทำแผนดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้แก่บุคคลภายนอกประจำปี
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรม
- ติดตาม และประเมินผลหลักสูตรต่างๆ เพื่อพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
- ประสานงานกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำ และพัฒนาหลักสูตร ให้ได้มาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
- สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้สอนด้านการท่องเที่ยวที่ดำเนินการอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งสนับสนุน ส่งเสริม และ ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรม
- จัดทำเอกสารตำราวิชาการ เพื่อใช้ประกอบในการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
- ประสานงานการจัดวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลกรของ ททท. ให้แก่หน่วยงานภายนอกที่ขอความร่วมมือมา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๘. งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน้าที่

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาส่งเสริมตลาดและแผนปฏิบัติการทางด้านการตลาดในภูมิภาคที่รับผิดชอบให้ตรงตามนโยบายและแผนขององค์กร
- รวบรวม ติดตามความเคลื่อนไหวของฐานข้อมูลการตลาดของสำนักงานสาขาในภูมิภาค สถานการณ์ด้านการตลาด ตลอดจนแนวโน้มการท่องเที่ยวที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานให้บรรลุผลสำเร็จในตลาดเป้าหมาย
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมด้านการส่งเสริมการตลาดในประเทศของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่รับผิดชอบ
- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ /หน่วยงานที่จัดทำขึ้นตามลักษณะกิจกรรม และรายละเอียดด้านงบประมาณของสำนักงานในภูมิภาค และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๙. สำนักงานสาขาในประเทศ
หน้าที่

- รับผิดชอบการบริหารงานด้านการตลาดส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบและ ภูมิภาคอื่นในประเทศไทย
- รับผิดชอบให้บริการข่าวสาร แนะนำ และอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ และรายงานสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาดแก่หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้ท้องถิ่นรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งสมาคมหรือชมรมส่งเสริม การท่องเที่ยวของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
๓๐. งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้
หน้าที่

- ศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในเชิงการตลาดและรูปแบบสินค้าที่เหมาะสมสำหรับแต่ละ กลุ่มตลาดเป้าหมาย เพื่อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน คัดเลือกสินค้าที่มีความพร้อม และประสานการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวนานาชาติกับสำนักงานต่างประเทศ
- กำหนดกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะปัญหาและสถานการณ์ของ แต่ละตลาด โดยเฉพาะในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือเมื่อมีปัจจัยทางลบที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้น เพื่อผลักดันให้เป้าหมายทางการตลาดเป็นไปตามแผนตลาดที่กำหนดไว้
- ดำเนินงานในลักษณะเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาตลาดและสินค้า ร่วมกันขายสินค้าหรือหาสินค้าใหม่ๆ และผลักดันให้เกิดการบรรจุสินค้าใหม่ๆ เหล่านั้นลงในโปรแกรมนำเที่ยว เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้าและเสริมสร้างแรงจูงใจเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าในกลุ่มตลาดเป้าหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาด และช่วยกันแก้ไขและพัฒนาตลาดให้ทันต่อเหตุการณ์
- ดำเนินงานด้านการตลาดตามกรอบความร่วมมือ และโครงการความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างประเทศในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
- จัดหรือเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในตลาดภูมิภาค ที่รับผิดชอบ โดยรับผิดชอบการจัดแสดงคูหานิทรรศการประเทศไทย นำเสนอขายสินค้า การท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมทั้งเสนอขายกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ
- ประสานงานในการเชิญและนำภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าไปเสนอ ขายสินค้าทางการท่องเที่ยวภายในงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวประสานการจัดทำคู่มือ Special Interest Sale Kits, Collateral, วิดีทัศน์และอุปกรณ์ด้านการขายต่างๆ สำหรับเสนอขายแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวในตลาดภูมิภาคที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๑. งานสื่อโทรทัศน์
หน้าที่

- วางแผน /ประสานงาน และควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ที่องค์กรว่าจ้างให้ดำเนินงาน โดยนำเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องกับแผนตลาด
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว ข่าวสารการท่องเที่ยว กิจกรรมทางการตลาด และสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อนำมาจัดรายการและเผยแพร่ ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อรายการที่จัดจ้าง
- จัดทำสปอตโทรทัศน์เผยแพร่กิจกรรม/โครงการต่างๆ ททท. รวมทั้งประสานงานกับบริษัทรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อทำการวางแผนการออกอากาศในรายการที่จัดจ้าง
- วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลรายการโทรทัศน์ที่องค์กรว่าจ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงรายการ ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
- ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของสื่อโทรทัศน์ เพื่อนำมาประกอบการดำเนินงาน
- จัดทำแผนงานตามนโยบาย เพื่อควบคุมการทำงานของรายการโทรทัศน์ที่องค์กรว่าจ้าง ให้มีเนื้อหาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้มีการเผยแพร่ข่าวสารกรณีที่มีเหตุการณ์ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ผ่านทางรายการโทรทัศน์
- ประสานงานเชิญสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและร่วมแถลงข่าว รวมถึงการจัดส่งข้อมูลข่าวสารด้านท่องเที่ยวและขององค์กรให้แก่สื่อมวลชนสายรายการโทรทัศน์
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๒. งานข่าวต่างประเทศ
หน้าที่

- ผลิตข่าวขององค์กรและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Press Release) เผยแพร่สู่สื่อมวลชนต่างประเทศ ในประเทศไทย และหน่วยงาน ททท. ในต่างประเทศโดยจัดส่งในระบบ E - mail รวมทั้งตอบ ข้อซักถามของสื่อมวลชนโดย E - mail โทรสาร โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ
- จัดทำฐานข้อมูลเผยแพร่ใน HYPERLINK "http://www.tatnews.org" www.tatnews.org ซึ่งเป็น website ของ ททท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศ และหน่วยงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ตรวจและวิเคราะห์ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของข่าวและหาแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม และติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตและสรุปข้อมูล แจ้งให้ ททท. สำนักงาน ต่างประเทศทราบ พร้อมทั้งรับข้อมูลสถานการณ์ตลาดหรือข้อเสนอแนะจากสำนักงานต่างประเทศ เป็นการสื่อสารแบบ ๒ way - communication ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์วิกฤต เพื่อรับแนวทางในการให้ข้อมูลประสานกับสื่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแนวทาง คำถาม-คำตอบ ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สำหรับผู้บริหาร ททท. และ ททท. สำนักงานในต่างประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ประสานงานให้สื่อมวลชนได้พบและสัมภาษณ์ผู้บริหารตามที่ได้รับการติดต่อมาและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการให้สัมภาษณ์นั้นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ททท. ในการบรรยายสรุปให้สื่อมวลชน (Media Briefing) ในต่างประเทศและภายในประเทศในโอกาสต่างๆ
- จัดทำแฟ้มข้อมูล (Press Kit) ให้สื่อมวลชนต่างประเทศ
- เชิญสื่อมวลชนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมงานแถลงข่าวของ ททท.
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๓. งานข่าวในประเทศ
หน้าที่

- ผลิตข่าวองค์กรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเผยแพร่สู่สื่อมวลชนทุกสาขาในประเทศ รวบรวมและวิเคราะห์ข่าวจากสื่อต่างๆ ในประเทศ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตรวจสอบข่าวและ หาแนวทาง เพื่อแก้ไขข่าวกรณีเชิงลบ และเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงรุก รวมถึงการนำเสนอข่าวตัด (Clipping) เสนอต่อผู้บริหาร ททท.
- พิจารณาประเด็นและจัดเตรียมข้อมูล สำหรับการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
- จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล บทความ สารคดี ภาพข่าวให้สื่อมวลชนในประเทศตามความเหมาะสม
- ดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศ ตามแผน การประชาสัมพันธ์ในประเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๔. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ในประเทศ
หน้าที่

- จัดทำรายละเอียดข้อมูลสื่อมวลชนในประเทศทุกสาขา และเผยแพร่ข่าวและข้อมูลให้สื่อมวลชน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดแถลงข่าว และเชิญสื่อมวลชนในประเทศ ทุกสาขา ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ททท. และกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
- ประสานงานในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนของผู้บริหารหรือบุคลากรขององค์กรผ่านสื่อมวลชน ในประเทศ
- สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในประเทศในโอกาสอันควร และให้ความร่วมมือในกิจกรรมสำคัญๆ ในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในประเทศ
- วางแผนจัดทัศนศึกษาสื่อมวลชน และเชิญสื่อมวลชนในประเทศร่วมกิจกรรมขององค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสร้างความเข้าใจอันดี รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๕. งานวีดิทัศน์
หน้าที่

- ผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนและนโยบายขององค์กร
- ตัดต่อ/ลำดับภาพ (Editing) เสียง (Sound) และเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์
- พัฒนาระบบการผลิตวีดิทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ร่วมกำกับและควบคุมดูแลการผลิตวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียงในกรณีที่ว่าจ้างบริษัทภายนอกมาดำเนินการ
- รวบรวม จัดเก็บและรักษาต้นฉบับวีดิทัศน์และภาพยนตร์ รวมทั้ง footage ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ทันสมัย
- ควบคุมรับผิดชอบการใช้ห้องบันทึกเสียง และอุปกรณ์วีดิทัศน์ให้เป็นไปตามระเบียบขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๖. งานสถานที่
หน้าที่

- ดูแลอาคารสถานที่ และการบริการด้านสาธารณูปโภค
- การประกันภัยอาคารสถานที่ ตลอดจนครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
- การทำความสะอาด และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ประดับอาคาร
- การรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน และสถานที่จอดรถ
- การให้บริการด้านนักการภารโรง
- ควบคุมดูแลการใช้ห้องประชุม การจัดเลี้ยง และบริการในการประชุม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๗. งานยานพาหนะ
หน้าที่

- จัดระบบและให้บริการในการใช้ยานพาหนะตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
- จัดทำทะเบียนประวัติยานพาหนะ และทำสถิติการใช้น้ำมัน รวมทั้งดำเนินการด้านทะเบียน และประกันภัยยานพาหนะ
- ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๘. งานตรวจจ่ายภายนอก
หน้าที่

- ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามสิทธิของพนักงาน ลูกจ้าง ททท. และค่าใช้จ่าย ที่จ่ายจากเงินสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ยกเว้นรายการที่ยืมเงินทดรอง
- ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน ยกเว้นรายการที่ยืมเงินทดรอง
- ให้คำปรึกษาแก่พนักงานและลูกจ้าง ททท. ในการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับฯ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓๙. งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
หน้าที่

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โปรแกรมท่องเที่ยว กิจกรรมทางการตลาด และสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์สำหรับ ตลาดต่างประเทศ
- วางแผนและจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ด้านตลาดต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับแผนการตลาด อันเป็นผลจากการประชุม MAP ในแต่ละปี พร้อมทั้งประสานงานกับ ททท. สำนักงานต่างประเทศ เพื่อแสวงหาแนวทางที่จะให้แต่ละสำนักงานดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงาน
- ประสานงานและควบคุมการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยนำเสนอเนื้อหาให้เป็นไปตามแผน
- ดำเนินการนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการซื้อสื่อประเภทต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามแผน
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผน รวมถึงการดำเนินงานของสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และสำนักงานต่างประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

No comments:


แบ่งปันหน้านี้